GDPR

02.12.2019.

Politika privatnosti


Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti službeniku za zaštitu podataka Dječjeg vrtića Cvrčak putem mail adrese:

savjetovanje@administrator-savjetnik.hr
mobitel: 099/458-9009

 

Dječji vrtić „Cvrčak” Solin

- je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u tekstu: Škola).
Pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka temeljna su ljudska su prava. Mi u Dječjem Vrtiću Cvrčak brinemo za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Naša je dužnost i obveza da s vašim osobnim podacima postupamo odgovorno i savjesno, uz puno poštivanje načela obrade osobnih podataka kao i ostalih odredaba Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
U okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađujemo osobne podatke djece, roditelja djece odnosno nositelja roditeljske odgovornosti, zaposlenika, kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova upravnog vijeća, ostalih osoba u vrtiću (učenika i studenata na praksi, asistenata), vanjskih suradnika te osoba koji se nađu u prostorijama Vrtića ili na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika.
Ovom Politikom privatnosti pružamo vam informaciju o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, kategorijama ispitanika i osobnih podataka koje obrađujemo, kategorijama primatelja kojima osobne podatke otkrivamo, sigurnosnim mjerama kojima štitimo vaše osobne podatke. razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, te pravima koja možete ostvariti.

O nama

Dječji vrtić Cvrčak – je ustanova koja skrbi o institucionalnom predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Solina, te na područjima općina – Klis, Muć i Dugopolje. „Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja“ i „Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece“ sačinjavaju okosnicu na kojoj je utemeljen program rada DV Cvrčak. Osnovni cilj i smisao cjelokupnog rada ustanove zasniva se na očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja svakog djeteta, poticanju cjelokupnog razvoja njihovih potencijala, uz istovremeno uvažavanje interesa obitelji i društvene zajednice. Planiranje je globalno, tematsko i prvenstveno je usmjereno na razumijevanje i zadovoljavanje općih i specifičnih razvojnih potreba svakog pojedinog djeteta.
Dječji vrtić Cvrčak u svom sastavu ima 18 objekata i 44 odgojna skupina.
Na području grada Solina nalazi se 14 dječjih kuća (37 odgojne skupine), na području općine Klis 2 (3 odgojne skupine), te po jedna dječja kuća u općini Muć (1 odgojna skupina) i općini Dugopolje (3 odgojne skupine).

Kontaktni podaci
ADRESA: Zvonimirova 71, 21210 Solin
TELEFON: 021/262-319
TELEFAKS: 021/213-309
E-MAIL: info@djecjivrtic-cvrcaksolin.hr
WEB STRANICA: www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr

Svrha obrade osobnih podataka

Osobne podatke djece, roditelja djece odnosno nositelja roditeljske odgovornosti, zaposlenika, kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova upravnog vijeća, ostalih osoba u vrtiću (učenika i studenata na praksi, asistenata), vanjskih suradnika te osoba koji se nađu u prostorijama Vrtića ili na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika obrađujemo u sljedeće svrhe:

- u svrhu provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
- u svrhu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću
- u svrhu vođenje propisanih dokumentacija i evidencija
- u svrhu provedbe natječaja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, te ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa
-za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora kojemu je ispitanik jedna od strana
- za potrebe zaštite osoba i imovine korištenjem sustava videonadzora


Pravna osnova obrade

poštovanje pravnih obveza i izvršavanje službenih ovlasti Vrtića

Većinu osobnih podataka naših ispitanika prikupljamo i obrađujemo na osnovi:
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o radu, Zakona o ustanovama, Zakona o računovodstvu, internih općih akata, te svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koje smo na temelju svojih zakonskih i pravnih obveza dužni provoditi
-Ukoliko je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza, te ukoliko ste nam dužni pružiti te podatke, upoznat ćemo vas s posljedicama nepružanja traženih podataka (npr. ukoliko je zakonska obveza Vrtića da prilikom upisa djece prikupi neki podatak, a roditelj ne želi pružiti taj podatak, Škola će izvjestiti roditelja da u slučaju uskrate traženog podatka neće moći izvršiti upis).


obrada osobnih podataka za potrebe sklapanja ugovora

Osobne podatke vanjskih suradnika i drugih ispitanika obrađivat ćemo za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora ukoliko je ispitanik jedna od strana ugovora, te ako je obrada nužna za izvršavanje tog ugovora ili kako bi se poduzele određene radnje koje prethode sklapanju ugovora. (npr. ugovor o djelu s vanjskim suradnicima, ugovor o međusobnim pravima i obvezama korisnika usluga)
 

obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti

Za obradu osobnih podataka od vas ćemo tražiti privolu/suglasnost samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. za javnu objavu imena i prezimena djece, za fotografiranje i snimanje, za objavu fotografija na web stranici Vrtića i u drugim sličnim situacijama). U svakom trenutku imate pravo povući danu privolu.
Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja.

obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa

Vrtić koristi sustav videonadzora na temelju legitimnog interesa, a u svrhu zaštite ljudi i imovine.
Grupne fotografije i videozapise na kojima se nalaze djeca, zaposlenici, roditelji i dr. ispitanici objavljujemo na službenim stranicama . Pravna osnova za to je legitimni interes (ne privola) ukoliko se radi o priredbama i aktivnostima predviđenim godišnjim planom i programom, te ukoliko se ne radi o izdvojenim pojedinačnim fotografijama.


Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju

U okviru obavljanja svoje djelatnosti prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke :


Osobni podaci djece:

Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište, državljanstvo, narodnost, samohranost roditelja, podaci o udomiteljstvu/neodgovarajućoj roditeljskoj skrbi, podaci o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama, podaci o socijalnim i zdravstvenim prilikama obitelji, podaci o zdravstvenom statusu djeteta, podaci o odgojno-obrazovnom statusu, fotografije, audio i videozapisi snimljeni prilikom sudjelovanja u aktivnostima i manifestacijama predviđenima godišnjim planom i programom Vrtića.
 

Osobni podaci roditelja (nositelja roditeljske odgovornosti):

Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište, podaci o zaposlenju, kontakt broj, e-mail adresa, podaci o zanimanju i stručnoj spremi, podatak o statusu invalida Domovinskog rata, podatak o prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, samohranost roditelja, udomiteljstvo/neodgovarajuća roditeljska skrb, pravo na doplatak za djecu, podaci o socijalnim i zdravstvenim prilikama obitelji, podaci o zdravstvenom statusu.
 

Osobni podaci radnika (zaposlenika):

Ime i prezime radnika, djece, supružnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva, osobni identifikacijski broj (OIB) navedenih osoba , spol radnika, mjesto, dan, mjesec i godina rođenja radnika, djece, supružnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva, državljanstvo radnika, posjedovanje i trajanje radne dozvole ako je radnik stranac, prebivalište ili uobičajeno boravište radnika, djece, supružnika i ostalih članova kućanstva(mjesto i adresa, općina, županija), završeno obrazovanje radnika i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad radnika (stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja sukladno propisima o visokom obrazovanju) te ostali oblici usavršavanja tijekom rada koje radnici koriste u svom radu, zdravstveno stanje u vezi s prethodnim i redovitim utvrđivanjem radne sposobnosti za obavljanje poslova i radnih zadataka kao i u vezi čl.24.Zakona o radu („Narodne novine“93/14 i 127/17), kontakt broj, e-mail adresa, rješenje o statusu invalida, samohranost radnika, zdravstveni status radnika i djece, članstvo u sindikatu.


Osobni podaci kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa:

Ime i prezime, osobni identifikacijski broj, jmbg, prebivalište, kontakt broj, e-mail adresa, podaci o državljanstvu ,podaci o stručnoj spremi, podaci o nekažnjavanju, podaci o radnom iskustvu i radnom stažu, datum i godina rođenja


Osobni podaci polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Ime i prezime polaznika, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta, kontakt broj, email adresa, podaci o radnom stažu, broj tekućeg računa te podaci o banci, podaci o državljanstvu, podaci o stručnoj spremi, podaci o nekažnjavanju, datum i mjesto rođenja.


Ostale osobe u vrtiću (učenici i studenti na praksi, asistenti):

Ime, prezime, OIB, datum rođenja.


Osobni podaci članova upravnog vijeća:

Ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta/boravišta, kontakt broj, email adresa, banka i broj žiro-računa .


Osobni podaci vanjskih suradnika:

Ime i prezime fizičke osobe, ime i prezime i svojstvo odgovorne osobe unutar pravne osobe, podaci o zanimanju i stručnoj spremi, oib, adresa prebivališta, kontakt broj, email adresa, naziv banke i broj tekućeg računa


Osobni podaci osoba koje imaju pravo dovoditi i odvoditi djecu iz vrtića temeljem izjave roditelja:

Ime i prezime, adresa, kontakt broj i srodstvo s djetetom.


Videonadzor

Svrha obrade osobnih podataka putem videonadzora je zaštita osoba i imovine.
Pravni temelj za obradu je legitiman interes Vrtića kao voditelja obrade.
Sustavom videonadzora obuhvaćene su, ovisno o pojedinim objektima u sastavu Vrtića, vanjske površine objekata Vrtića, kao i unutarnji prostor. Sustavom videonadzora nisu obuhvaćene učionice, prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.
Na svakom objektu u sastavu Dječjeg vrtića Cvrčak, na ulasku u perimetar snimanja jasno je naznačena obavijest da je objekt pod videonadzorom, na kojoj su istaknuti podaci o voditelju obrade i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti soja prava .
Vrtić video snimke može dostaviti nadležnim tijelima kao što su policija i sud ako je to nužno za provođenje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa.
Vrtić će snimke dobivene putem sustava videonadzora čuvati najviše šest mjeseci, a po potrebi i duže ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku.


Web stranica

Iako našu službenu web stranicu možete koristiti bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg obrasca ili izravno putem naših e-mail adresa, Vrtić prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte) ili pošaljete izravnom e-mail porukom obradit ćemo i pohraniti u svrhu kontaktiranja i odgovora na vaš zahtjev. Vaše osobne podatke nećemo dijeliti s bilo kojom trećom stranom niti ćemo im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.
Osobe mlađe od 16 godina moraju priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Vrtić putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke osoba mlađih od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Molimo osobe mlađe od 16 godina da nam ne šalju nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. Vrtić će osobne podatke koji su prikupljeni od strane djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, odmah po saznanju bez odlaganja obrisati.

Na službenoj web stranici Vrtića koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.
Službena web stranica Vrtića ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.

 

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke po potrebi otkrivamo drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o izvršavanju zakonske obveze, te po toj osnovi osobne podatke dostavljamo osnivaču, nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi, drugim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i školama temeljem njihovog zahtjeva.

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci, u pojedinim slučajevima obvezni smo čuvati vaše osobne podatke u vremenskom trajanju, odnosno razdoblju koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji nas obvezuje na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, iste brišemo.


Prava ispitanika

Poštujemo i osiguravamo sljedeća prava:

pravo na informiranost
Imate pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju vaši osobni podaci.

pravo pristupa osobnim podacima
Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje obrađujemo, te u skladu s tim možete zatražiti detaljne informacije, osobito o svrsi obrade, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima i kategorijama primatelja kao i razdoblju na koje će vaši osobni podaci biti pohranjeni. Ovo pravo može biti ograničeno samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći, kao i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni. U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

pravo na prigovor
Ako se obrada temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službenih ovlasti ili se prilikom obrade vaših osobnih podataka pozivamo na naše legitimne interese, imate pravo podnijeti prigovor protiv takve obrade ukoliko smatrate da u tim slučajevima vaši interesi i temeljna prava na zaštitu osobnih podataka imaju prioritet.

pravo na povlačenje privole
Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli koju ste nam dali, u bilo kojem trenutku imate pravo povući danu privolu. Nakon povlačenja privole prestat ćemo s daljnjom obradom, te ćemo osobne podatke prikupljene temeljem privole izbrisati. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.

pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
-ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili
-ako se obrada temelji na privoli koju ste nam dali, a odlučite povući danu privolu
-ako ste uložili prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu voditelja obrade te, u slučaju da se utvrdi da potreba za zaštitom prava i slobode ispitanika nadjačava legitimni interes
-ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
-ako se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili zakonskih propisa RH.

pravo na prenosivost
Imate pravo na prijenos osobnih podataka koji se na vas odnose iz baze podataka Škole direktno u bazu podataka drugog voditelja obrade(npr. nekog drugog tijela javne vlasti), ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka ako:
-osporavate njihovu točnost
-ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju, te umjesto brisanja tražite ograničenje
-ako Škola više ne treba osobne podatke, te ih želi izbrisati, ali ih vi zatražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
-ako uložite prigovor na obradu osobnih podataka

-Ukoliko želite ostvariti neko od gore navedenih prava to možete učiniti slanjem zahtjeva za ostvarivanje prava koji se dostavlja školi. Na službenoj web stranici objavit ćemo obrazac za ostvarivanje prava kako bi vam olakšali slanje zahtjeva.
Škola će pisanim putem odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv od vas ćemo zatražiti dodatne informacije, te ćemo u slučaju odbijanja zahtjeva to obrazložiti pisanim putem. Po neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima nećemo postupati, a o razlozima ćemo vas obavijestiti pisanim putem.


Pravo na podnošenje zahtjeva za utvrđivanje povrede prava

Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka možete Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Fra Grge Martića 14
HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
Fax: +385 1 4609 099
e-mail:  azop@azop.hr


Izvori podataka

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika , odnosno njihovih zakonskih zastupnika , javnih registara te od trećih osoba (npr. drugog vrtića, ureda državne uprave itd.).


Sigurnost obrade osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na način kojim se omogućava učinkovita primjena načela zaštite osobnih podataka, smanjenje količine podataka, smanjenje opsega obrade, ograničenje razdoblja pohrane i dostupnosti osobnih podataka. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup osobnim podatcima. Osobito se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u obradi osobnih podataka. Osobe koje obrađuju osobne podatke u računalu imaju lozinku za ulaz, osobni podaci u papirnatom obliku čuvaju se u zatvorenim ormarima pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Osigurana je sigurnosna kopija osobnih podataka te je ista pohranjena u ormarić pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Svi zaposlenici DV Cvrčak obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Ravnateljica vrtića i svi zaposlenici dužni su čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti ravnatelja, odnosno prestanka radnog odnosa zaposlenika.

Službenik za zaštitu podataka

Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s vašim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem email adrese:
savjetovanje@administrator-savjetnik.hr

Izmjene i dopune politike privatnosti

Zadržavamo pravo ovu našu Politiku privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. Ukoliko dođe do promjene Politike o tome ćemo vas pravovremeno obavijestiti.
KLASA: 601-02/20-01/073
URBROJ: 2180/01-13-01-20-1
Solin, 10.06.2020.g.