GDPR

02.12.2019.

ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ILI GDPR?


Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ista predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podata

Detaljnije: https://azop.hr/info-servis/detaljnije/vodic-kroz-opcu-uredbu-o-zastiti-podataka

POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Dječji vrtić CVRČAK, SOLIN, Zvonimirova 71, 

je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u tekstu: Vrtić). Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva djece) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić osobnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

Ovom politikom o zaštiti privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni i njihovim pravima.

Tko smo mi?

Osnivači: Grad Solin, općine Klis, Muć, Dugopolje

DV Cvrčak – je ustanova koja skrbi o institucionalnom predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Solina, te na područjima općina – Klis, Muć i Dugopolje. „Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja“ i „Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece“ sačinjavaju okosnicu na kojoj je utemeljen program rada DV Cvrčak. Osnovni cilj i smisao cjelokupnog rada ustanove zasniva se na očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja svakog djeteta, poticanju cjelokupnog razvoja njihovih potencijala, uz istovremeno uvažavanje interesa obitelji i društvene zajednice. Planiranje je globalno, tematsko i prvenstveno je usmjereno na razumijevanje i zadovoljavanje općih i specifičnih razvojnih potreba svakog pojedinog djeteta.

DV Cvrčak u svom sastavu ima 18 objekata i 44 odgojna skupina.

Na području grada Solina nalazi se 14 dječjih kuća (37 odgojne skupine), na području općine Klis 2 (3 odgojne skupine), te po jedna dječja kuća u općini Muć (1 odgojna skupina) i općini Dugopolje (3 odgojne skupine).

Svrha obrade osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva, osobne podatke zaposlenika i kandidata u natječajnom postupku, osobne podatke članova upravnog vijeća,vanjskih suradnika, te ostalih osoba koje se nađu u prostorijama vrtića ili se na nekoj drugoj osnovi smatraju ispitanicima na temelju Uredbe obrađuje u sljedeće svrhe:

 • za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
 • za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću
 • za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću
 • za potrebe provedbe natječaja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i za potrebe ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa
 • za potrebe zaštite osoba i imovine korištenjem sustava videonadzora
 • za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora kojemu je ispitanik jedna od strana

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna suglasnost ispitanika. Podnošenjem zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga , kao i prijavom na natječaj za zasnivanje radnog odnosa smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka.

Pravna osnova obrade:

Poštovanje pravnih obveza i izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade:

Vrtić osobne podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva, osobne podatke zaposlenika i kandidata u natječajnom postupku, osobne podatke članova upravnog vijeća, vanjskih suradnika te ostalih ispitanika obrađuje na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o radu, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja, Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga, te svih ostalih zakonskih i podzakonskih akata kojih se Dječiji vrtić Cvrčak dužan pridržavati pri izvršavanju svojih službenih ovlasti.

U slučaju kada ispitanik ne pruži Vrtiću osobne podatke za čiju obradu postoji pravna obveza na strani Vrtića (npr. U zahtjevu za upis ispitanik ne pruži Vrtiću sve podatke koji se za potrebe donošenja odluke o upisu od njega traže), Vrtić neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis odnosno doći će do raskida ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Obrada osobnih podataka na temelju ugovora:

Vrtić će obrađivati osobne podatke na temelju ugovora ukoliko je ispitanik jedna od strana ugovora, te ako je obrada nužna za izvršavanje tog ugovora ili kako bi se poduzele određene radnje koje prethode sklapanju ugovora. (npr. ugovor između Vrtića i korisnika ili ugovor o djelu s vanjskim suradnicima)

Obrada osobnih podataka na temelju suglasnosti (privole ispitanika):

Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti suglasnost (privolu) ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. Za javnu objavu imena i prezimena djece, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija djece na web stranici Vrtića i dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

Povlačenje privole od strane ispitanika neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja.

Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Vrtića kao voditelja obrade:

 • Dječji vrtić Cvrčak obrađuje osobne podatke putem sustav videonadzora, u svrhu zaštite osoba i imovine.
 • Svrha obrade osobnih podataka putem videonadzora je zaštita osoba i imovine.
 • Pravni temelj za obradu je legitiman interes Vrtića kao voditelja obrade.
 • Sustavom videonadzora obuhvaćene su, ovisno o pojedinim objektima u sastavu Vrtića, vanjske površine objekata Vrtića, kao i unutarnji prostor. Sustavom videonadzora nisu obuhaćene prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.
 • Na svakom objektu u sastavu Dječjeg vrtića Cvrčak, na ulasku u perimetar snimanja jasno je naznačena obavijest da je objekat pod videonadzorom, na kojoj su istaknuti podaci o voditelju obrade i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti soja prava .
 • Vrtić video snimke može dostaviti nadležnim tijelima kao što su policija i sud ako je to nužno za provođenje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa.
 • Vrtić će snimke dobivene putem sustava videonadzora čuvati najviše šest mjeseci, a po potrebi i duže ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku.

Korištenje kolačića (cookies):

 • na službenim internetskim stranicama Vrtića koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
 • na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

Primatelji osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču te nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi temeljem njihovog zahtjeva.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno propisima i rokovima čuvanja propisanih Pravilnikom o arhivskom i registraturnom gradivu.

Prava ispitanika:

Dječji vrtić cvrčak poštuje i osigurava sljedeća prava ispitanika:

 • pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
 • pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Vrtiću)
 • pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
 • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Vrtić može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)
 • pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno Vrtiću ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • pravo na povlačenje privole za obradu podataka temeljenu na u bilo kojem trenutku, s tim da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja
 • pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Vrtića u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)
 • pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

Izvori osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno zakonskih zastupnika djece, javnih registara te od trećih osoba (npr. Drugog Vrtića).

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti službeniku za zaštitu podataka Dječjeg vrtića Cvrčak putem mail adrese:

savjetovanje@administrator-savjetnik.hr

Akti:

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Procedura za postupanje u slučaju povrede osobnih podataka

Priopćenje povodom rada e-vrtića u partnerstvu s roditeljima

Prilozi:

Obrazac zahtjeva ispitanika