л¤ЯА▒р;■  RO■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   §        !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN■   ■   Q■   S■                                                                                                                                                                                   Root Entry            ■               ■               ■               ■    ╗ ╠р░┴Р\pCalc B░a└=ю»╝=@ 8р@Ї"и┌1╚ љArial1╚ љArial1╚ љArial1╚ љArial цGeneralЯцш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яц └ Я+ш  ­└ Я)ш  ­└ Я,ш  ­└ Я*ш  ­└ Я ш  ­└ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ `ЁG{Godisnje_izvjesce_2017ї┴┴TЇвZ­R­3 ­┐Ђ └@@ы эЧ ├TijeloGradOIBBrojZavraeno DjelatnostOsniva Status"Zahtjevi preneseni iz 2016. godine#Zahtjevi zaprimljeni u 2017. godiniЁZbroj zahtjeva koji su bili na rjeaavanju u 2017. godini (prenesenih zahtjeva iz 2016. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2017. godini)Ustupljeni zahtjeviZahtjevi rijeaeni u rokuZahtjevi rijeaeni izvan roka&Zahtjevi rijeaeni tijekom 2017. godineNerijeaeni zahtjeviUsvojeni zahtjevi8Djelomi no usvojeni odnosno djelomi no odbijeni zahtjevi4Obavijesti izdane sukladno lanku 23. stavku 2. ZPPIOdbijeni zahtjevi6Razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama<Razlozi za odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaOdba eni zahtjevi3Broj odba enih zahtjeva prema razlozima odbacivanjaNNeto na ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije)Broj obustavljenih postupaka@}albe odba ene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela@}albe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela]Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troakova i troakova dostave informacija<Ugovori o isklju ivim pravima na ponovnu uporabu informacija:Nositelji isklju ivih prava na ponovnu uporabu informacijamImate li na svojoj internet stranici objavljene zakone i ostale propise koji se odnose na vaae podru je rada?jImate li na svojoj internet stranici objavljene ope akte i odluke kojima se utje e na interese korisnika?ЄImate li na svojoj internet stranici objavljene nacrte podzakonskih i opih akata? (samo za obveznike provedbe savjetovanja s javnoau)RImate li na svojoj internet stranici objavljene godianje planove, programe, upute?DImate li na svojoj internet stranici objavljene strateake dokumente?@Imate li na svojoj internet stranici objavljena izvjeaa o radu?јImate li na svojoj internet stranici objavljen prora un, financijski plan ili drugi odgovarajui dokument kojim se utvruju prihodi i rashodi?ЃImate li na svojoj internet stranici objavljena financijska izvjeaa odnosno izvjeaa o izvraenju prora una ili financijskog plana?йImate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacija ili drugim pomoima, uklju ujui popis korisnika i visinu iznosa?█Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvraavanju ugovora i druge informacije sukladno zakonu kojim se ureuju javne nabave?ЦImate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima elnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?ђImate li na svojoj internet stranici objavljene zaklju ke sa slu~benih sjednica i slu~bene dokumente usvojene na tim sjednicama?oImate li na svojoj Internet stranici objavljene informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaae nadle~nosti? Imate li na svojoj internet stranici objavljene registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz vaae nadle~nosti s metapodacima te na inu pristupa i ponovne uporabe? Imate li objavljene uvjete za ponovnu uporabu ( l.31., st.5.)?│Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o javnim uslugama koje pru~ate na vidljivom mjestu, s poveznicom na one koji se pru~aju elektroni kim putem (e-usluge)?йImate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o raspisanim natje ajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natje ajnom postupku i obavijest o ishodu natje ajnog postupka?сImate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o na inu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe, podatke za kontakt slu~benika za informiranje, obrasce za ostvarivanje prava te visinu naknade?ЁImate li na svojoj internet stranici objavljene odgovore na naj eae postavljana pitanja, o na inu podnoaenja upita graana i medija?ХImate li na svojoj internet stranici objavljene registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz vaae nadle~nosti s metapodacima te na inu ponovne uporabe?[Imate li na svojoj internet stranici objavljene uvjete za ponovnu uporabu ( l. 31., st.5.)?_Imate li na svojoj internet stranici objavljene ugovore o isklju ivim pravima ( l. 34., st.6.)?ЄObjavljujete li na internet st< ranici dnevni red sjednica kolegijalnih slu~benih tijela, vrijeme odr~avanja i informacije o na inu rada?┤Postoje li objavljene informacije o mogunostima neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i na inu prijavljivanja?Je li Vaae tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Sredianji katalog slu~benih dokumenata RH sukladno l. 10a. ZPPI?~Dostavljate li redovito u Sredianji katalog slu~benih dokumenata RH ope akte i odluke kojima se utje e na interese korisnika?ВDostavljate li redovito u Sredianji katalog slu~benih dokumenata RH godianje planove, programe, strategije, upute, izvjeaa o radu, financijska izvjeaa i druge odgovarajue dokumente koji se odnose na podru je rada tijela javne vlasti?`Je li vaae tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnoau sukladno l. 11. ZPPI?Plan savjetovanja s javnoau2Osoba zadu~ena za provedbu savjetovanja s javnoau Provedba savjetovanja s javnoau Trajanje savjetovanja s javnoau$Izvjeaa o provedenim savjetovanjima]Navedite na in provoenja savjetovanja i poveznicu na mjesto gdje se objavljuju savjetovanja.:Postoji li zamjena za odsutnog slu~benika za informiranje?8Jeste li pohaali edukaciju o ZPPI tijekom 2017. godine?QEdukacije o ZPPI tijekom 2017. godine. Ako ste pohaali edukacije, navedite koje:JOzna ite aspekte primjene ZPPI u kojima bi Vam koristila dodatna edukacijaБJeste li primijenili upitnik za samoprocjenu kvalitete primjene ZPPI u Vaaem tijelu javne vlasti koji je dostupan na internet stranici Povjerenika za informiranje?1broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama7broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj prenesenih zahtjeva3broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama9broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija!ukupan broj zaprimljenih zahtjeva-ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama3ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija&ukupan broj svih zahtjeva u rjeaavanju2broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama8broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj ustupljenih zahtjeva0broj rijeaenih zahtjeva za pristup informacijama-broj rijeaenih za ponovnu uporabu informacijaukupan broj rijeaenih zahtjeva;broj zahtjeva za pristup informacijama rijeaenih izvan rokaAbroj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija rijeaenih izvan roka)ukupan broj zahtjeva rijeaenih izvan roka6broj rijeaenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija2broj nerijeaenih zahtjeva za pristup informacijama8broj nerijeaenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj nerijeaenih zahtjeva0broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama6broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj usvojenih zahtjevaXbroj djelomi no usvojenih odnosno djelomi no odbijenih zahtjeva za pristup informacijama_broj djelomi no usvojenih odnosno djelomi no odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaFukupan broj djelomi no usvojenih odnosno djelomi no odbijenih zahtjeva4broj izdanih obavijesti sukladno l. 23., st.2. ZPPI0broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama6broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj odbijenih zahtjevaЪradi se o informacijama koje se ti u svih postupaka koje vode nadle~na tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka ( l.15. st.1.)Њradi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) ( l. 15., st.2., to .1. ZPPI)їradi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaatiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu ( l. 15., st. 2., to .2. ZPPI)Љradi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaatiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu ( l. 15., st. 2., to .2. ZPPI)radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Opem poreznom zakonu (NN 115/16) ( l. 15., st. 2., to .3. ZPPI)ѓradi se o osobnim podacima sukladno Zakonu o zaatiti osobnih podataka (NN 106/12, pro iaeni tekst) ( l. 15., st. 2., to .4. ZPPI)aradi se informacijama zaatienim propisima kojima se ureuje pravo intelektualnog vlasniatva, a nema izri itoga pisanog pristanka autora ili vlasnika Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17) ( l. 15., st. 3., to . 3. ZPPI) uradi se o informaciji kojoj je pristup ogra< ni en sukladno meunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja meunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim dr~avama ili meunarodnim organizacijama, do zavraetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u podru ju odr~avanja diplomatskih odnosa ( l. 15., st. 2., to . 6. ZPPI) Gu ostalim slu ajevima utvrenim zakonom ( l. 15., st. 2., to . 7. ZPPI)┼objava informacije bi onemoguila u inkovito, neovisno i nepristrano voenje sudskog, upravnog ili drugog pravno ureenog postupka, izvraenje sudske odluke ili kazne ( l. 15., st. 3., to . 1. ZPPI)юobjava informacije bi onemoguila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, ( l. 15., st. 3., to . 2. ZPPI) radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili meu viae tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovraetka izrade cjelovite i kona ne informacije moglo ozbiljno naruaiti proces njezine izrade ( l. 15., st. 4., to . 1. ZPPIёradi se o informaciji nastaloj u postupku usuglaaavanja pri donoaenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mialjenja unutar jednog ili meu viae tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogreanog tuma enja sadr~aja informacije, ugroziti proces donoaenja propisa i akata ili slobodu davanja mialjenja i izra~avanja stavova ( l. 15., st. 4., to . 2. ZPPI) bako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz l. 24. ZPPI ( l. 23. st.5., t.3.)ђradi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu lanka 5. stavka 1. to ke 3. ZPPI ( lanak 23., st.5., t. 4. ZPPI)╚radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili viae meusobno povezanih podnositelja putem jednog ili viae funkcionalno povezanih zahtjeva o ito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog u estalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se tra~i velik broj informacija dolazi do optereivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti ( lanak 23., st.5., t. 5. ZPPI)аradi se o informacijama koje se ti u svih postupaka koje vode nadle~na tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka ( l.15. st.1.)љradi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaatiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu ( l. 15., st. 2., to .2. ZPPI`radi se informacijama zaatienim propisima kojima se ureuje pravo intelektualnog vlasniatva, a nema izri itoga pisanog pristanka autora ili vlasnika Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17) ( l. 15., st. 3., to . 3. ZPPI)tradi se o informaciji kojoj je pristup ograni en sukladno meunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja meunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim dr~avama ili meunarodnim organizacijama, do zavraetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u podru ju odr~avanja diplomatskih odnosa ( l. 15., st. 2., to . 6. ZPPI)radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili meu viae tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovraetka izrade cjelovite i kona ne informacije moglo ozbiljno naruaiti proces njezine izrade ( l. 15., st. 4., to . 1. ZPPI)ѓradi se o informaciji nastala u postupku usuglaaavanja pri donoaenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mialjenja unutar jednog ili meu viae tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogreanog tuma enja sadr~aja informacije, ugroziti proces donoaenja propisa i akata ili slobodu davanja mialjenja i izra~avanja stavova ( l. 15., st. 4., to . 2. ZPPI)ђradi se o povjerljivim statisti kim informacijama, sukladno zakonu (Zakon o slu~benoj statistici NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13)Sradi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesaLradi se dijelovima informacije koji sadr~e samo logotipe, grbove ili oznakerradi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pru~aju javne usluge radija, televizij<qe i elektroni kih medijaШradi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistra~iva kih ustanova, uklju ujui organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istra~ivanja, akole i ustanove visokog obrazovanja, osim knji~nica ustanova visokog obrazovanja[radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knji~nica, muzeja i arhiva,Mradi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.0broj odba enih zahtjeva za pristup informacijama6broj odba enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj odba enih zahtjevanepotpun ( l. 20., st.2. ZPPI)!nerazumljiv ( l. 20., st.2. ZPPI)`tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi ( l. 23., st.4. ZPPI)ebroj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijamakbroj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacijaDukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije4ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnjuCbroj odba enih ~albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama3broj odba enih ~albi za ponovnu uporabu informacijaukupan broj odba enih ~albiCbroj usvojenih ~albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama3broj usvojenih ~albi za ponovnu uporabu informacijaukupan broj usvojenih ~albi_ukupan iznos naknade ostvarene pru~anjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijamaeukupan iznos naknade ostvarene pru~anjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan iznos naknadeVNavedite broj sklopljenih ugovora o isklju ivim pravima na ponovnu uporabu informacija@Popis nositelja isklju ivih prava na ponovnu uporabu informacijaDaNeSlu~benik za informiranjeKoordinator za savjetovanja Netko treiNitkoINavedite broj provedenih savjetovanja s javnoau sukladno l.11., st.2. ?ёAko ste provodili savjetovanja, istaknite poveznicu na mjesto na kojem su objavljeni dokumenti za savjetovanja na internet stranici.QNavedite prosje nu duljinu trajanja savjetovanja sukladno l.11., st.3. u danima?-Internetsko savjetovanje na Internet stranici2Internetsko savjetovanje na portalu e-Savjetovanja,Javne rasprave (okrugli stol, tribina i sl.):Distribucija nacrta zainteresiranoj javnosti putem e-maila Radne skupineOstaloFEdukaciju Povjerenika za informiranje u Dr~avnoj akoli za javnu upravu%Edukaciju Povjerenika za informiranje,Edukaciju u organizaciji drugih organizatora1Postupanje po zahtjevima za pristup informacijamaXOgrani enja prava na pristup informacijama i provedba testa razmjernosti javnog interesaProaktivna objava informacijaSavjetovanja s javnoauhPonovna uporaba informacija javnog sektora (oblici, licence, isklju iva prava, naknade, otvoreni podaci)4DA, primijenili smo upitnik i izradili Akcijski plan3NE, ali namjeravamo to u initi tijekom 2018. godineNEDje ji vrti Cvr ak SolinSolinDA#Odgoj, obrazovanje, znanost i sport5Jedinica lokalne ili podru ne (regionalne) samoupraveUstanove@Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/zakoni-za-predskolski-odgo/j5Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/opci-akti-vrtica/FDa - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/godisnji-planovi-i-programi -rada/4Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/izvjeaa-o-radu/.Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/financije/1Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/javna-nabava//Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/djelatnici//Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/obavijesti/.Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/nase-kuce/-Da - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/programi/.Da - www.djevjivrtic-cvrcaksolin.hr/natjecaji/CDa - www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr/pravo-na-pristup-informacijama/ ├cc ╗ ╠ dЧЕымMbP?_ђ%Ђ┴*+ѓ$!&C&"Times New Roman,Regular"&12&A)&&C&"Times New Roman,Regular"&12Page &PЃё&333333ж?'333333ж?(Ѓ-пѓ-п­?)Ѓ-пѓ-п­?А" dѓ,,333333ж?333333ж?U } у} Џ} G } ─} } :} Ї,} 7 } })} U/} ћ} S*} *0} j} Юi} j,} s } Z)} 0/} q} h'} Я%} } N0} %6} e"} h'} >-} } Z)} 0/} q} a(} !!7.} ""x} ##┬I} $$*P} %%┘;} &&э,} ''м'} ((Ф-} ))ж} **лЂ} ++■u} ,,уn} --ar} ..h} //╗j} 01  } 22v:} 33qЪ} 44#{} 55*─} 66  } 77CL} 88▓f} 99  } ::_ѓ} ;;■u} <<уn} ==мq} >>h} ??╗j} @A  } BBv:} CCqЪ} DD#{} EE╣─} FF  } GGh} HH3D} IIa=} JJzY} KK%╩} LLуI} MMк>} NN­(} OOк.} PP} QQэ,} RRР} SSCL} TTэQ} UUлW} VVм7} WWэ,} XXГ7} YYХ+} ZZэ} [[7} \\*+} ]]h} ^^эQ} __лW} ``д} aaлG} bb 5} ccФW} dd╦} ee0T} ff╦} ggQo} hh╦} iiB} jj╦} kke7} ll╦} mmФ2} nn╦} oozn} pp╦} qqєg} rr╦} ssaЌ} tt╦} uu│} vv╦} wwдѓ} xx╦} yyUi} zz╦} {{▓V} ||╦} }}<╠} ~~╦} eЉ} ђђ╦} ЂЂЏЎ} ѓѓ╦} ЃЃи} ёё╦} ЁЁЈk} єє╦} ЄЄЪЊ} ѕѕ╦} ЅЅѕG} іі╦} ІІ┬I} її╦} ЇЇвh} јј╦} ЈЈ%љ} љљ╦} ЉЉsj} њњ╦} ЊЊcg} ћћ╦} ЋЋ┐} ќќ╦} ЌЌ─N} ўў╦} ЎЎ7} џџ╦} ЏЏФ-} ююэ} ЮЮU } ъъй} ЪЪЇ<} ааЈk} ААAB} ббs } ББ╦} ццЃM} ЦЦS*} ддо!} ДД/} ееѕ } ЕЕ█} ффП0} ФФ╦} ггU/} ГГ╦} ««D} »»С} ░░}$} ▒▒S?} ▓▓5I} ││Z} ┤┤S} ххСT} ХХођ} ииэ'} ИИ+} ╣╣} ║ѕ ║и║║§ § § § § § § § § § § § § § § § § § #§ &§ '§ *§ :§ N§ Q§ T§ W§ X§ [§ ^§ a§ b§ c§ e § g!§ i"§ k#§ m$§ o%§ q&§ s'§ u(§ w)§ y*§ {+§ },§ -§ Ђ.§ Ѓ/§ Ё0§ Є1§ Ѕ2§ І3§ Ї4§ Ј5§ Љ6§ Њ7§ Ћ8§ Ќ9§ Ў:§ Џ;§ Ъ<§ А=§ б>§ ц?§ ф@§ гA§ «B§ ▒C§ ХD§ E§ F§ G§ H§ I§ J§ K§ L§ M§ N§ O§ P§ Q§ R§ S§ T§ U§ V§ Q§ W§ S§ X§ Y§ Z§ [§ !\§ "]§ #^§ $_§ %`§ &a§ 'b§ (c§ )d§ *e§ +f§ ,g§ -h§ .i§ /j§ 0k§ 1l§ 2m§ 3n§ 4o§ 5p§ 6q§ 7r§ 8s§ 9t§ :u§ ;f§ <g§ =v§ >i§ ?j§ @w§ Ax§ Bm§ Cn§ Do§ Ey§ Fz§ G{§ H|§ I}§ J~§ K§ Lђ§ MЂ§ Nѓ§ OЃ§ Pё§ QЁ§ Rє§ SЄ§ Tѕ§ UЅ§ Vі§ WІ§ Xї§ YЇ§ Zј§ [Ј§ \љ§ ]Љ§ ^њ§ _Њ§ `ћ§ aЋ§ bќ§ cЌ§ dў§ eЌ§ fў§ gЌ§ hў§ iЌ§ jў§ kЌ§ lў§ mЌ§ nў§ oЌ§ pў§ qЌ§ rў§ sЌ§ tў§ uЌ§ vў§ wЌ§ xў§ yЌ§ zў§ {Ќ§ |ў§ }Ќ§ ~ў§ Ќ§ ђў§ ЂЌ§ ѓў§ ЃЌ§ ёў§ ЁЌ§ єў§ ЄЌ§ ѕў§ ЅЌ§ іў§ ІЌ§ їў§ ЇЌ§ јў§ ЈЌ§ љў§ ЉЌ§ њў§ ЊЌ§ ћў§ ЋЌ§ ќў§ ЌЌ§ ўў§ ЎЌ§ џў§ ЏЎ§ юџ§ ЮЏ§ ъю§ ЪЮ§ аъ§ АЪ§ бЌ§ Бў§ ца§ ЦА§ дб§ ДБ§ ец§ ЕЦ§ фЌ§ Фў§ гЌ§ Гў§ «д§ »Д§ ░е§ ▒Е§ ▓ф§ │Ф§ ┤г§ хГ§ ХЌ§ 諧 И»§ ╣░§ ▒§ ▓CЌZn6B~ Ш§ │§ ┤§ х§ Хй<~ a§ cи§ eИ§ i╣§ m║§ o╗§ q╗§ u╝§ wй§ yЙ§ }┐§ └§ Ђ┴§ Ѓ┬§ Є┐§ ЇЙ§ њў§ ўў§ Фў§ Гў§ ▓ф§ хГ§ ╣░ВP­H­­0­( ­ ­>Х@gg     ■   ■   ■    ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ■      └FMicrosoft Excel 97-TabelleBiff8■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0 pxёљюе┤└ ╠ п С ­ Чж§0@@@@■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«DН═Ню.ЊЌ+,щ«\ж§ж§Root Entry        └FPђWorkbook    ZўCompObj        IOle             SummaryInformation(        8DocumentSummaryInformation8            t            ■               ■