ࡱ> CEB3bjbj}} .:::4n"!!!!!!!P$'J!Q!("---~!-!--V @Q! gG^`I\ !>"0n" xL'L'Q!L'Q!p-!!-n"L': Z:Temeljem lanka 50. Statuta Dje jeg vrtia Cvr ak Solin( od 11. 11. 2013.g. i 29.12.2014.g.), ravnateljica Dje jeg vrtia Cvr ak- Solin Anela Biuk dana 31.10.2019. godine donosi PROCEDURE o uvjetima sklapanja ugovora za usluge koje pru~a Vrti, izdavanja ra una za pru~ene usluge te provoenju mjera naplate dospjelih nenaplaenih potra~ivanja u vrtiu. lanak 1. Dje ji vrti Cvr ak- Solin (dalje u tekstu: Vrti) pru~a usluge: primarnih programa ranog i predakolskog odgoja, primarnih obogaenih programa ranog i predakolskog odgoja, primarnih prilagoenih programa, dodatnih kraih programa lanak 2. Ovim Procedurama ureuju se: uvjeti za sklapanje ugovora s korisnicima, uvjeti izdavanja ra una za pru~ene usluge te mjere naplate, odnosno plaanja dospjelih a nenaplaenih potra~ivanja u Vrtiu. lanak 3. Vrti s korisnikom (roditelj/skrbnik djeteta) sklapa Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa za dijete koje boravi u dje jem vrtiu ili jaslicama na na in kako je to utvreno Zakonom o predakolskom odgoju i naobrazbi, Dr~avnim pedagoakim standardom predakolskog odgoja i naobrazbe i Pravilnikom o upisu djece u dje ji vrti. Korisnik usluge plaa, odnosno sudjeluje u plaanju mjese ne cijene usluge u iznosu utvrenom Odlukom o mjerilima za utvrivanje cijene usluga u dje jim vrtiima i jaslicama kojih je osniva Grad Solin, te opine Klis, Dugopolje i Mu. Vrti za pru~ene usluge primarnih, obogaenih, dodatnih i prilagoenih programa izdaje mjese ni ra un-uplatnicu najkasnije do 5-tog u mjesecu za tekui mjesec s datumom dospijea do 15-tog u tekuem mjesecu. lanak 4. Mjere naplate dospjelih a nenaplaenih potra~ivanja iz lanka 2. ovih Procedura odnose se na: sredstva od pru~enih usluga boravka djece u vrtiu lanak 5. Mjere naplate dospjelih a nenaplaenih potra~ivanja obuhvaaju sljedee: usmeni kontakt, pisana opomena, pokretanje ovranog postupka radi naplate potra~ivanja. lanak 6. Administrativni referent - voditelj uplata roditelja svaka tri mjeseca, a po potrebi i eae, priprema listu du~nika koju dostavlja ravnatelju Vrtia na uvid. Ukoliko obveze nisu izvraene u ugovorenim rokovima poduzimaju se mjere za naplatu. Prvi korak su usmeni kontakt s du~nikom o emu je potrebno sastaviti zabiljeakufr L N h j l n n p D F . b ^`vx^nx046ĽĶ˶h$\h=[hZ hbhZ hbhb hbh{ hbh< hbh=[ hbh/ hbhstQh<hstQh?AhPh/hbhvh{N@j l n p n D dgdv & Fdgdv $da$gdv $da$gd{N dgd{N d ^`bvx6 0d`0gdZ$0d`0a$gdZ dgdb$0d`0a$gd?A 0d`0gd?A & Fdgd?A & FdgdvN>NRfR$P$R$$$4%%&&'()))))2*N****+J+L+p,-d.f.J// 00001b11&2(2n2p2|22223޼޼޴h?AhThxhV'hTh!B*phhThxB*phhL'jh0Uh!h1hmh$\hzPhZh=[> NPRfhPRR$$ dgdm & FdgdzP $da$gdzP dgdzP & FdgdZ (datum, ime osobe, razlog neplaanja). Zabiljeaka se stavlja na listi du~nika iz Stavka 1. ovog lanka. Za provoenje mjere usmenog kontakta s du~nikom zadu~en je administrativni referent - voditelj uplata roditelja nakon ega listu du~nika prosljeuje ravnatelju Vrtia. Nakon proteka roka od 15 dana od usmenog kontakta priprema se nova lista du~nika kojima se aalje opomena - podsjetnik na dokaziv na in (uru iti osobno, povratnica i sl.). U opomeni-podsjetniku je potrebno navesti podatke o du~niku, iznos duga i pravni temelj po kojem ga se poziva na plaanje (ugovor, ra un, i dr.) Liste du~nika zajedno s opomenama - podsjetnicima uvaju se kod administrativnog referenta - voditelja uplate roditelja. lanak 7. Kada su iscrpljene mjere naplate usmenog kontakta i pisane opomene - podsjetnika, pokree se ovrani postupak radi naplate potra~ivanja. Za pokretanje i praenje ovranog postupka zadu~en je javni bilje~nik. lanak 8. Ukoliko se utvrdi da su potra~ivanja nenaplativa temeljem pravomonih odluka nadle~nog tijela (odluke suda i sl.), da su potra~ivanja nenaplativa zbog nastajanja zastare sukladno va~eim zakonskim propisima, da potra~ivanja nemaju valjanu pravnu osnovu te zbog okolnosti propisanih sukladno donesenim aktima osniva a ustanove, potra~ivanje e se djelomi no ili u potpunosti otpisati. Odluku o otpisu donosi ravnatelj. Ukoliko se utvrdi da se potra~ivanja ne mogu namiriti primjenom mjera iz lanka 5. ovih Procedura radi izvanrednih socijalno-ekonomskih okolnosti, ravnatelj ustanove mo~e Upravnom vijeu podnijeti prijedlog za djelomi ni ili potpuni otpis potra~ivanja. lanak 9. Ove Procedure stupaju na snagu danom donoaenja, a primjenjuju se od rujna 2018.g. Ove Procedure objaviti e se na slu~benoj internetskoj stranici Vrtia i oglasnoj plo i Vrtia. Ravnateljica Anela Biuk Klasa: 030-02719-01/14 Ur.broj: 2180/01-13-01-19-3 Solin, 31. listopada 2019. godine $&&(&~'(()))))**L+N+P+d+f+f...0000 $da$gd0 dgd! $da$gd! dgdzP00d1f1&2(2*2,2.2022242N2P2R2j2l2n2p2223 0d`0gd$\$0d`0a$gd$\$0d`0a$gd?A dgd0 $da$gd033$0d`0a$gd?A,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH DA`D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List R@R T0 Balloon Text dCJOJQJ^JaJR/R T0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] :3 $0338@0( B S ?349;EFKNZ`l|vCDLR[\<WZ[Xy +D Dn(-06GOhktv!"BC[^gi.1:<XZceOP_`opSU ! b c G I V X *+LNJMVX !,0FGbcIe ++/06FOb}re(PܳgCJ$Bo[8T^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH}re(gCo[``"0?AV'1zPstQ$\L'jxzPvT<b{NZ/m=[{!@Lpp pppp$UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"o{'{"{wwr0~~KQHP $P{N2!xx KorisnikKorisnik  Oh+'0p  , 8 DPX`h KorisnikNormal Korisnik6Microsoft Office Word@b@u_@Z=H@bED`w՜.+,0 hp| ~ TitleNaslov !"#$%&'()*+,-./013456789;<=>?@ADRoot Entry FyZ^`F1Tabled'WordDocument.:SummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8:CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q