ࡱ; GE !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDHRoot Entry \pCalc Ba==@ 8@"1Arial1Arial1Arial1Arial General        + ) , * `by^-Godianje izvjeae o provedbi ZPPI za 2021 csvTZR3 @@  TijeloGradOIBBrojZavreno DjelatnostOsniva Status"Zahtjevi preneseni iz 2020. godine#Zahtjevi zaprimljeni u 2021. godiniZbroj zahtjeva koji su bili na rjeavanju u 2021. godini (prenesenih zahtjeva iz 2020. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2021. godini)Ustupljeni zahtjeviZahtjevi rijeeni u rokuZahtjevi rijeeni izvan roka&Zahtjevi rijeeni tijekom 2021. godineNerijeeni zahtjeviUsvojeni zahtjeviStruktura usvojenih zahtjevaDjelomi no usvojeniA djelomi no odbijeni zahtjevi odnosno djelomi no odba eni zahtjev4Obavijesti izdane sukladno lanku 23. stavku 2. ZPPIOdbijeni zahtjeviMRazlozi za odbijanje i djelomi no odbijanje zahtjeva za pristup informacijamaSRazlozi za odbijanje i djelomi no odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija%Odba eni/djelomi no odba eni zahtjeviHBroj odba enih/djelomi no odba enih zahtjeva prema razlozima odbacivanjaNNeto na ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije)Broj obustavljenih postupaka@albe odba ene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela@albe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela]Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacijafJeste li objavili zakone i ostale propise (ili poveznice na njih) koji se odnose na podru je rada TJV?Jeste li objavili ope akte i odluke TJV kojima se utje e na interese korisnika? (Napomena: ukoliko su isti objavljeni u slubenom glasniku TJV bez mogunosti pretrage5 isto se ne smatra proaktivnom objavom u smislu ZPPI)7Jeste li objavili godinje planove (programe) rada TJV?IJeste li objavili strateke dokumente TJV ili strateke dokumente koji se posredno ili neposredno odnose na TJV?&Jeste li objavili izvjea o radu TJV?Jeste li objavili prora unZ financijski plan ili drugi odgovarajui dokument kojim se utvruju prihodi i rashodi TJV?+Jeste li objavili financijska izvjea TJV?LJeste li objavili izvjea o izvrenju prora una ili financijskog plana TJV?DJeste li objavili informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima sponzorstvima donacijama ili drugim pomoima- uklju ujui popis korisnika i visinu iznosa?#Jeste li informacije iz pitanja 28. 29. i 30. objavili u otvorenom strojno itljivom formatu?0Posjedujete li arhivu informacija iz pitanja 28.% 29. i 30. (barem 3. godine unatrag)?mJeste li objavili plan nabave ili poveznicu na plan nabave TJV sukladno zakonu kojim se ureuje javna nabava?wJeste li objavili registar ugovora ili poveznicu na registar ugovora TJV sukladno zakonu kojim se ureuju javne nabave?Jeste li objavili popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik TJV ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje?cJeste li objavili opi akt o jednostavnoj nabavi TJV sukladno zakonu kojim se ureuje javna nabava?tObjavljujete li obavijesti o raspisanim natje ajima i dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natje ajnom postupku?NObjavljujete li obavijesti o ishodu natje ajnog postupka za zapoljavanje (ime6 prezime i stru ne kvalifikacije odabranih kandidata)?Jeste li objavili informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima elnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?-Jeste li objavili popis registara (evidencijaR baza) koje TJV vodi uz osnovne metapodatke o predmetnim registrima (asset lista)?yJeste li internetskim stranicama TJV objavili registre (evidencije) koje ne sadre ograni enja iz lanaka 15. i 30. ZPPI?IJeste li registre (evidencije) iz prethodnog pitanja objavili u otvorenomGJeste li predmetne registre objavili na Portalu otvorenih podataka TJV?IOmoguujete li preuzimanje predmetnih registara (evidencija) u cijelosti?Jeste li objavili dozvole za predmetne registre (evidencije) sukladno Pravilniku o vrstama i sadraju dozvola kojima se utvruju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine br. 67/17)?PJeste li objavili informacije o javnim uslugama koje pruate na vidljivom mjestu s poveznicom na one koje se pruaju elektroni kim putem (e-usluge - objava obrazaca s mogunou popune u elektroni kom obliku primjerice MS word obrazac WEB forma i sli no)?zObjavljujete li dnevne redove sjednica kolegijalnih slubenih tijela sa vremenom odravanja i informacijama o na inu rada?lObjavljujete li informacije o mogunostima neposrednog uvida javnosti u rad tijela (prisustvovanja sjednici)J broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i na inu prijavljivanja?0Objavljujete li zaklju ke sa slubenih sjednica?QJeste li objavili informacije o radu formalnih radnih tijela iz vae nadlenosti?Jeste li objavili obavijest o na inu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu?@Jeste li objavili podatke za kontakt slubenika za informiranje?NJeste li objavili obrazac za pristup informacijama i/ili poveznicu na obrazac?TJeste li objavili obrazac za ponovnu uporabu informacija i/ili poveznicu na obrazac?XJeste li objavili obrazac za dopunu ili ispravak informacija i/ili poveznicu na obrazac?Jeste li objavili Kriterije za odreivanje visine< naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14 i 15/14) i/ili poveznicu na predmetne Kriterije?Je li Vae tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Sredinji katalog slubenih dokumenata RH sukladno l. 10.a. ZPPI?~Dostavljate li redovito u Sredinji katalog slubenih dokumenata RH ope akte i odluke kojima se utje e na interese korisnika?TDostavljate li redovito u Sredinji katalog slubenih dokumenata RH godinje planove programe strategije upute izvjea o radui financijska izvjea i druge odgovarajue dokumente koji se odnose na podru je rada tijela javne vlasti?_Je li vae tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnou sukladno l. 11. ZPPI?%Provodite li savjetovanja s javnou?1broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama7broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj prenesenih zahtjeva3broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama9broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija!ukupan broj zaprimljenih zahtjeva-ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama3ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija&ukupan broj svih zahtjeva u rjeavanju2broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama8broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj ustupljenih zahtjeva0broj rijeenih zahtjeva za pristup informacijama6broj rijeenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj rijeenih zahtjeva;broj zahtjeva za pristup informacijama rijeenih izvan rokaAbroj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija rijeenih izvan roka)ukupan broj zahtjeva rijeenih izvan roka2broj nerijeenih zahtjeva za pristup informacijama8broj nerijeenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj nerijeenih zahtjeva0broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama6broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj usvojenih zahtjeva<ope informacije u vezi s radom i/ili organizacijom (planovi* obavijesti o natje aju i ishodu natje aja6 uklju ujui i ope informacije o zaposlenicima i sl.)+Informacije u vezi s financiranja (prora un financijski plan financijska izvjea javna nabava ugovori o poslovanju dodjela bespovratnih sredstavaC uklju ujui i financijske informacije vezane uz zaposlenike i sl.)7Informacije povezane s djelokrugom rada (nacrti propisa inspekcijski zapisnici i nalazi' razne informacije iz djelokruga tijela kao npr. informacije o okoliu4 dokumentacija i odluke o plaanju komunalne naknade@ izgradnja odlagalite ili dokumentacija i odluke iz drugih sl.)ostaloebroj djelomi no usvojenih/djelomi no odbijenih/djelomi no odba enih zahtjeva za pristup informacijamakbroj djelomi no usvojenih/djelomi no odbijenih/djelomi no odba enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaSukupan broj djelomi no usvojenih/djelomi no odbijenih/djelomi no odba enih zahtjeva(broj izdanih obavijesti sukladno l. 23. st.2. ZPPI0broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama6broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj odbijenih zahtjevaradi se o informacijama koje se ti u svih postupaka koje vode nadlena tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka ( l.15. st.1. ZPPI)mradi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07 86/12) ( l.15. st.2. to .1. ZPPI)uradi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zatiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu ( l.15. to .2. ZPPI)zradi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zatiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu ( l.15.4radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu* sukladno Opem poreznom zakonu (NN 115/16 106/18) ( l.15 st.2 to .3. ZPPI)radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijea od 27. travnja 2016. o zatiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opa uredba o zatiti podataka ( l.15. to .4. ZPPI)[radi se informacijama zatiene propisima kojima se ureuje pravo intelektualnog vlasnitva9 a nema izri itoga pisanog pristanka autora ili vlasnika9 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03 79/07 80/11 141/13 127/14 62/17 96/18) ( l. 15. st. 3. to . 3. ZPPI)radi se o informaciji kojoj je pristup ograni en sukladno meunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja meunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim dravama ili meunarodnim organizacijama do zavretka postupkaU ili se radi o informaciji nastaloj u podru ju odravanja diplomatskih odnosa ( l.15. to .6. ZPPI) /u ostalim slu ajevima utvrenim zakonom ( l.15. to .7. ZPPI),objava informacije bi onemoguila u inkovito' neovisno i nepristrano voenje sudskog- upravnog ili drugog pravno ureenog postupka* izvrenje sudske odluke ili kazne ( l.15. st.3.Jobjava informacije bi onemoguila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti ( l.15._radi se o informaciji koja je u p<|ostupku izrade unutar jednog ili meu vie tijela javne vlasti a njezino bi objavljivanje prije dovretka izrade cjelovite i kona ne informacije moglo ozbiljno naruiti proces njezine izrade ( l.15. st.4.radi se o informaciji nastaloj u postupku usuglaavanja pri donoenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i miljenja unutar jednog ili meu vie tijela javne vlastiU a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrenog tuma enja sadraja informacijef ugroziti proces donoenja propisa i akata ili slobodu davanja miljenja i izraavanja stavova ( l.15. to .2. ZPPI) Zako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz l. 24. ZPPI ( l.23. st.5. t.3. ZPPI)hradi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu lanka 5. stavka 1. to ke 3. ZPPI ( l.23. st.5. t.4. ZPPI)radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili vie meusobno povezanih podnositelja putem jednog ili vie funkcionalno povezanih zahtjeva o ito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama a osobito kada zbog u estalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se trai velik broj informacija dolazi do optereivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti ( l.23. t.5. ZPPI)radi se o informacijama koje se ti u svih postupaka koje vode nadlena tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka ( l.15. st.1. ZPPI)3 sukladno Opem poreznom zakonu (NN 106/18) ( l.15.8 a nema izri itoga pisanog pristanka autora ili vlasnika 96/18) ( l.15. to .6. ZPPI)radi se o informaciji nastala u postupku usuglaavanja pri donoenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i miljenja unutar jednog ili meu vie tijela javne vlasti1radi se o povjerljivim statisti kim informacijama8 sukladno zakonu (Zakon o slubenoj statistici NN 103/03 75/09 59/12 12/13)Sradi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa9radi se dijelovima informacije koji sadre samo logotipe grbove ili oznakeOradi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pruaju javne usluge radija" televizije i elektroni kih medijaWradi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistraiva kih ustanovaK uklju ujui organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istraivanja% kole i ustanove visokog obrazovanja, osim knjinica ustanova visokog obrazovanja9radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi osim knjinica muzeja i arhivaMradi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.Ebroj odba enih/djelomi no odba enih zahtjeva za pristup informacijamaKbroj odba enih/djelomi no odba enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija3ukupan broj odba enih/djelomi no odba enih zahtjevanepotpun ( l. 20. st.2. ZPPI)nerazumljiv ( l. 20.Stijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi ( l. 23. st.4. ZPPI)ebroj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijamakbroj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacijaDukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije4ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnjuCbroj odba enih albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama3broj odba enih albi za ponovnu uporabu informacijaukupan broj odba enih albiCbroj usvojenih albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama3broj usvojenih albi za ponovnu uporabu informacijaukupan broj usvojenih albi_ukupan iznos naknade ostvarene pruanjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijamaeukupan iznos naknade ostvarene pruanjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan iznos naknadeDaNe Djelomi noNije primjenjivoDje ji vrti Cvr ak SolinSolinDAOdgoj obrazovanje znanost i sport5Jedinica lokalne ili podru ne (regionalne) samoupraveUstanove cc  dMbP?_%*+$!&C&"Times New Roman,Regular"&12&A)&&C&"Times New Roman,Regular"&12Page &P&333333?'333333?(-؂-?)-؂-?" d,,333333?333333?U} } } & } } } } } } ,} V/} } T*} ,0} k} tj} k,} H!} [)} 1/} r} =(} .} T} &1} 6} =#} =(} .} T} 1*} 0} H} b(} !!8.} ""y} ##0} $$ } %%3} &&!} ''+} ((6} ))} **} ++,} ,,} --*} ..,5} //1?} 00} 11} 22} 33.} 442} 55r} 66VT} 77,Z} 88mF} 99O } ::y } ;;'} <<-} ==} >>|} ??E} @@ Z} AA } BB} CC } DD^} EE} FF } GGbb} HH} II } JJ)} KK(} LL } MM1} NN } OO} PP} QQ } RRbM} SS-} TT1} UU} VV>} WX} YY1?} ZZA } [[M} \\} ]]} ^^T} __B} ``{4} aa } bb)} ccTO} dd } ee%} ff#Q} gg!'} hh=#} ii} jj.} kk!<} ll} mm].} nn#} oo} pp } qqK} rrk} ss3} tt } uuΌ} vvF} wwR} xx} yy } zzfG} {{ } ||yT} }}} ~~ } } } } =} !} Z} D7} } } ^} } } bb} } [} )} ].} } &} } } } &[} ?-} 1} } a} } } } } } } R} B} } } _} } } %} @} F,} =#} } } Hk} } ?} #} F} } K} k} `} } d} F} R} o} } '} /} v:} } #} 3D} ;} } T?} } } F<} H!} J&} V/} @} m} } >} :} @} ,} 8c} } } } W} ;} Q} W} 7} ,} D7} M+} } ?} *} } Q} p} } } 3} y } >} } D} } E} y } ?} } k} y } g} } fG} y } } } 3} V} } O} y } } t          # ' ( + , / ? S V Y \ ] ` c f i j! m" q# r$ s% w& {' |( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 1 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n i j k o p q r !s "t #u $W %Y &v 'w (x )y *z +{ ,| -} .~ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~                                                                 CZn6B~ *    < g j m q u y |               PH0( >@gg FMicrosoft Excel 97-TabelleBiff8Oh+'0|8 @ L X d p0@@@@՜.+,D՜.+,\Root EntryFFWorkbookCompObjIOle SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8t