л¤ЯА▒р;■  LJ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   §        !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI■   ■   ■   M■                                                                                                                                                                                                           Root Entry            ■               ■               ■               ■    ╗ ╠р░┴Р\pCalc B░a└=ю»╝=@ 8З@Ї"и┌1╚ љArial1╚ љArial1╚ љArial1╚ љArial цGeneralЯцш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яц └ Я+ш  ­└ Я)ш  ­└ Я,ш  ­└ Я*ш  ­└ Я ш  ­└ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ `Ё\h*GODI`NJE IZVJE`E O PROVEDBI ZPPI ZA 2022.їЂЂ┴┴TЇвZ­R­3 ­┐Ђ └@@ы эЧ ѓTijeloGradOIBBrojZavraeno DjelatnostOsniva Status"Zahtjevi preneseni iz 2021. godine#Zahtjevi zaprimljeni u 2022. godiniЁZbroj zahtjeva koji su bili na rjeaavanju u 2022. godini (prenesenih zahtjeva iz 2021. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2022. godini)Ustupljeni zahtjeviZahtjevi rijeaeni u rokuZahtjevi rijeaeni izvan roka&Zahtjevi rijeaeni tijekom 2022. godineNerijeaeni zahtjeviUsvojeni zahtjeviStruktura usvojenih zahtjevaDjelomi no usvojeniA djelomi no odbijeni zahtjevi odnosno djelomi no odba eni zahtjev4Obavijesti izdane sukladno lanku 23. stavku 2. ZPPIOdbijeni zahtjeviMRazlozi za odbijanje i djelomi no odbijanje zahtjeva za pristup informacijamaSRazlozi za odbijanje i djelomi no odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija%Odba eni/djelomi no odba eni zahtjeviHBroj odba enih/djelomi no odba enih zahtjeva prema razlozima odbacivanjaNNeto na ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije)Broj obustavljenih postupaka@}albe odba ene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela@}albe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela]Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troakova i troakova dostave informacijafJeste li objavili zakone i ostale propise (ili poveznice na njih) koji se odnose na podru je rada TJV?ДJeste li objavili ope akte i odluke TJV kojima se utje e na interese korisnika? (Napomena: ukoliko su isti objavljeni u slu~benom glasniku TJV bez mogunosti pretrage5 isto se ne smatra proaktivnom objavom u smislu ZPPI)7Jeste li objavili godianje planove (programe) rada TJV?IJeste li objavili strateake dokumente TJV ili strateake dokumente koji se posredno ili neposredno odnose na TJV?&Jeste li objavili izvjeaa o radu TJV?Jeste li objavili prora unZ financijski plan ili drugi odgovarajui dokument kojim se utvruju prihodi i rashodi TJV?+Jeste li objavili financijska izvjeaa TJV?LJeste li objavili izvjeaa o izvraenju prora una ili financijskog plana TJV?DJeste li objavili informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima sponzorstvima donacijama ili drugim pomoima- uklju ujui popis korisnika i visinu iznosa?#Jeste li informacije iz pitanja 28. 29. i 30. objavili u otvorenom strojno itljivom formatu?0Posjedujete li arhivu informacija iz pitanja 28.% 29. i 30. (barem 3. godine unatrag)?mJeste li objavili plan nabave ili poveznicu na plan nabave TJV sukladno zakonu kojim se ureuje javna nabava?wJeste li objavili registar ugovora ili poveznicu na registar ugovora TJV sukladno zakonu kojim se ureuju javne nabave?бJeste li objavili popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik TJV ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje?cJeste li objavili opi akt o jednostavnoj nabavi TJV sukladno zakonu kojim se ureuje javna nabava?tObjavljujete li obavijesti o raspisanim natje ajima i dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natje ajnom postupku?NObjavljujete li obavijesti o ishodu natje ajnog postupka za zapoaljavanje (ime6 prezime i stru ne kvalifikacije odabranih kandidata)?ЄJeste li objavili informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima elnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?-Jeste li objavili popis registara (evidencijaR baza) koje TJV vodi uz osnovne metapodatke o predmetnim registrima (asset lista)?yJeste li internetskim stranicama TJV objavili registre (evidencije) koje ne sadr~e ograni enja iz lanaka 15. i 30. ZPPI?IJeste li registre (evidencije) iz prethodnog pitanja objavili u otvorenomGJeste li predmetne registre objavili na Portalu otvorenih podataka TJV?IOmoguujete li preuzimanje predmetnih registara (evidencija) u cijelosti?хJeste li objavili dozvole za predmetne registre (evidencije) sukladno Pravilniku o vrstama i sadr~aju dozvola kojima se utvruju uvjeti ponovne uporabe informacija ( Narodne novine br. 67/17)?PJeste li objavili informacije o javnim uslugama koje pru~ate na vidljivom mjestu s poveznicom na one koje se pru~aju elektroni kim putem (e-usluge - objava obrazaca s mogunoau popune u elektroni kom obliku primjerice MS word obrazac WEB forma i sli no)?zObjavljujete li dnevne redove sjednica kolegijalnih slu~benih tijela sa vremenom odr~avanja i informacijama o na inu rada?lObjavljujete li informacije o mogunostima neposrednog uvida javnosti u rad tijela (prisustvovanja sjednici)J broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i na inu prijavljivanja?0Objavljujete li zaklju ke sa slu~benih sjednica?QJeste li objavili informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaae nadle~nosti?ЇJeste l< i objavili obavijest o na inu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu?@Jeste li objavili podatke za kontakt slu~benika za informiranje?NJeste li objavili obrazac za pristup informacijama i/ili poveznicu na obrazac?TJeste li objavili obrazac za ponovnu uporabu informacija i/ili poveznicu na obrazac?XJeste li objavili obrazac za dopunu ili ispravak informacija i/ili poveznicu na obrazac?┼Jeste li objavili Kriterije za odreivanje visine naknade stvarnih materijalnih troakova i troakova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14 i 15/14) i/ili poveznicu na predmetne Kriterije?Je li Vaae tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Sredianji katalog slu~benih dokumenata RH sukladno l. 10.a. ZPPI?~Dostavljate li redovito u Sredianji katalog slu~benih dokumenata RH ope akte i odluke kojima se utje e na interese korisnika?TDostavljate li redovito u Sredianji katalog slu~benih dokumenata RH godianje planove programe strategije upute izvjeaa o radui financijska izvjeaa i druge odgovarajue dokumente koji se odnose na podru je rada tijela javne vlasti?_Je li vaae tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnoau sukladno l. 11. ZPPI?%Provodite li savjetovanja s javnoau?1broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama7broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj prenesenih zahtjeva3broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama9broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija!ukupan broj zaprimljenih zahtjeva-ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama3ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija&ukupan broj svih zahtjeva u rjeaavanju2broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama8broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj ustupljenih zahtjeva0broj rijeaenih zahtjeva za pristup informacijama6broj rijeaenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj rijeaenih zahtjeva;broj zahtjeva za pristup informacijama rijeaenih izvan rokaAbroj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija rijeaenih izvan roka)ukupan broj zahtjeva rijeaenih izvan roka2broj nerijeaenih zahtjeva za pristup informacijama8broj nerijeaenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ukupan broj nerijeaenih zahtjeva0broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama6broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj usvojenih zahtjeva<ope informacije u vezi s radom i/ili organizacijom (planovi* obavijesti o natje aju i ishodu natje aja6 uklju ujui i ope informacije o zaposlenicima i sl.)+Informacije u vezi s financiranja (prora un financijski plan financijska izvjeaa javna nabava ugovori o poslovanju dodjela bespovratnih sredstavaC uklju ujui i financijske informacije vezane uz zaposlenike i sl.)7Informacije povezane s djelokrugom rada (nacrti propisa inspekcijski zapisnici i nalazi' razne informacije iz djelokruga tijela kao npr. informacije o okoliau4 dokumentacija i odluke o plaanju komunalne naknade@ izgradnja odlagaliate ili dokumentacija i odluke iz drugih sl.)ostaloebroj djelomi no usvojenih/djelomi no odbijenih/djelomi no odba enih zahtjeva za pristup informacijamakbroj djelomi no usvojenih/djelomi no odbijenih/djelomi no odba enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaSukupan broj djelomi no usvojenih/djelomi no odbijenih/djelomi no odba enih zahtjeva(broj izdanih obavijesti sukladno l. 23. st.2. ZPPI0broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama6broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan broj odbijenih zahtjevaўradi se o informacijama koje se ti u svih postupaka koje vode nadle~na tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka ( l.15. st.1. ZPPI)mradi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07 86/12) ( l.15. st.2. to .1. ZPPI)uradi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaatiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu ( l.15. to .2. ZPPI)zradi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaatiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu ( l.15.4radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu* sukladno Opem poreznom zakonu (NN 115/16 106/18 121/19 32/20 42/20 114/22) ( l.15 st.2 to .3. ZPPI)Ыradi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijea od 27. travnja 2016. o zaatiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opa uredba o zaatiti podataka ( l.15. to .4. ZPPI)[radi se informacijama zaatiene propisima kojima se ureuje pravo intelektualnog vlasniatva9 a nema izri itoga pisanog pristanka autora ili vlasnikaC Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/21) ( l. 15. st. 3. to . 3. ZPPI)№radi se o informaciji< kojoj je pristup ograni en sukladno meunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja meunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim dr~avama ili meunarodnim organizacijama do zavraetka postupkaU ili se radi o informaciji nastaloj u podru ju odr~avanja diplomatskih odnosa ( l.15. to .6. ZPPI) /u ostalim slu ajevima utvrenim zakonom ( l.15. to .7. ZPPI),objava informacije bi onemoguila u inkovito' neovisno i nepristrano voenje sudskog- upravnog ili drugog pravno ureenog postupka* izvraenje sudske odluke ili kazne ( l.15. st.3.Jobjava informacije bi onemoguila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti ( l.15._radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili meu viae tijela javne vlastiѕ a njezino bi objavljivanje prije dovraetka izrade cjelovite i kona ne informacije moglo ozbiljno naruaiti proces njezine izrade ( l.15. st.4.«radi se o informaciji nastaloj u postupku usuglaaavanja pri donoaenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mialjenja unutar jednog ili meu viae tijela javne vlastiU a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogreanog tuma enja sadr~aja informacijef ugroziti proces donoaenja propisa i akata ili slobodu davanja mialjenja i izra~avanja stavova ( l.15. to .2. ZPPI) Zako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz l. 24. ZPPI ( l.23. st.6. t.3. ZPPI)hradi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu lanka 5. stavka 1. to ke 3. ZPPI ( l.23. st.6. t.4. ZPPI)нradi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili viae meusobno povezanih podnositelja putem jednog ili viae funkcionalno povezanih zahtjeva o ito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama█ a osobito kada zbog u estalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se tra~i velik broj informacija dolazi do optereivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti ( l.23. t.5. ZPPI)цradi se o informacijama koje se ti u svih postupaka koje vode nadle~na tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka ( l.15. st.1. ZPPI) 114/22) ( l.15.8 a nema izri itoga pisanog pristanka autora ili vlasnikaB Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/21) ( l.15. to .6. ZPPI)Ѕradi se o informacijama kojima pristup nije dopuaten ili je ograni en zbog zaatite osjetljivih podataka o zaatiti kriti ne infrastruktureL kako su definirani zakonom kojim se ureuju kriti ne infrastrukture ( l.30. st.1. to .10. ZPPI)Qradi se o informacijama u posjedu trgova kih druatava iz l.29. st.2. to .2. ZPPI1radi se o povjerljivim statisti kim informacijama8 sukladno zakonu (Zakon o slu~benoj statistici NN 25/20)Sradi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa9radi se dijelovima informacije koji sadr~e samo logotipe grbove ili oznakeOradi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pru~aju javne usluge radija" televizije i elektroni kih medijaWradi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistra~iva kih ustanovaK uklju ujui organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istra~ivanja% akole i ustanove visokog obrazovanja4 osim knji~nica ustanova visokog obrazovanja ( l.30. to .6. i 7. ZPPI)9radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi osim knji~nica muzeja i arhivaMradi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.Ebroj odba enih/djelomi no odba enih zahtjeva za pristup informacijamaKbroj odba enih/djelomi no odba enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija3ukupan broj odba enih/djelomi no odba enih zahtjevanepotpun ( l. 20. st.2. ZPPI)nerazumljiv ( l. 20.Stijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi ( l. 23. st.5. ZPPI)ebroj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijamakbroj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacijaDukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije4ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnjuCbroj odba enih ~albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama3broj odba enih ~albi za ponovnu uporabu informacijaukupan broj odba enih ~albiCbroj usvojenih ~albi za ostvarivanje prava na pristup informacijama3broj usvojenih ~albi za ponovnu uporabu informacijaukupan<У broj usvojenih ~albi_ukupan iznos naknade ostvarene pru~anjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijamaeukupan iznos naknade ostvarene pru~anjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacijaukupan iznos naknadeDaNe Djelomi noNije primjenjivoDje ji vrti Cvr ak SolinSolinDAOdgoj obrazovanje znanost i sport5Jedinica lokalne ili podru ne (regionalne) samoupraveUstanove  ј cc ╗ ╠ dЧЕымMbP?_ђ%Ђ┴*+ѓ$!&C&"Times New Roman,Regular"&12&A)&&C&"Times New Roman,Regular"&12Page &PЃё&333333ж?'333333ж?(Ѓ-пѓ-п­?)Ѓ-пѓ-п­?А" dѓ,,333333ж?333333ж?U} у} Џ} & } ┼} ц } я } } Ї,} V/} ћ} T*} ,0} k} Юi} k,} t } [)} 1/} r} h'} ?-} ђ} O0} &6} f"} h'} ?-} ђ} [)} 1/} r} b(} !!8.} ""y} ##Ќ0} $$ђ } %%_} &&х!} ''+} ((Ч6} ))} **Ч} ++э,} ,,«} --*} ..,5} //1?} 00ђ} 11В} 22К} 33.} 44О1} 55r} 66VT} 77,Z} 88mF} 99O } ::y } ;;М'} <<Ф-} ==Ж} >>}} ??E} @@ Z} AA▓ } BBЙ} CC } DD^} EEЙ} FF } GGЇa} HHЙ} II } JJЖ)} KK(} LMЇ} NOћ} PPЩ } QQ1} RR } SSO╔} TTЙ} UU } VVиK} WW╬-} XX=8} YY1?} ZZљ } [[├} \\╬} ]]]C} ^^Й} __љ } ``В3} aaЙ} bb } ccЕM} ddЧ!} ee!'} ff#Q} ggЙ} hh } iiЖѕ} jjц.} kk?} ll#} mmє-} nn } oo/J} pp,j} qq■;} rr/} ssyЅ} ttљF} uukQ} vvЙ} ww} xxfG} yy } zzyT} {{ } ||лG} }}ыг} ~~Xе} «"} ђђ } ЂЂІє} ѓѓ Z} ЃЃ▓ } ёёЙ} ЁЁD7} єє^} ЄЄ} ѕѕX$} ЅЅЇa} ііЙ} ІІ } їїЖ)} ЇЇ(} јјo} ЈЈЇ} љљћ} ЉЉ&} њњ╔} ЊЊЙ} ћћ } ЋЋO╔} ќќЙ} ЌЌ } ўўиK} ЎЎЇa} џџ«7} ЏЏЙ} юю } ЮЮ├} ъъ}} ЪЪ]C} ааЙ} ААєR} бб)} ББЙ} цц } ЦЦЙ_} ддЧ!} ДД!'} ееf"} ЕЕ└?} ффF,} ФФ!<} ггњ} ГГ?} ««Hk} »»Й} ░░ } ▒▒tj} ▓▓F} ││Й} ┤┤Щ } ххB} ХХ!a} ииЮ/} ИИ3D} ╣╣ц.} ║║а9} ╗╗└?} ╝╝└} ййXI} ЙЙ░<} ┐┐v:} └└F,} ┴┴Й} ┬┬} ├├┘;} ──Ф } ┼┼_} ккЅ } КК╔њ} ╚╚Я:} ╔╔╣@} ╩╩э,} ╦╦} ╠╠#A} ══:m} ╬╬є} ¤¤AB} лл } ЛЛэQ} ммлW} ММ d} ннэ,} НН«7} оои+} ООW} ппћ;} ┘┘*+} ┌┌h} ██эQ} ▄▄лW} ППД} я▀╠} ЯЯ1?} рР╠} ссy } СС┘p} тт╠} ТТy } уу4} УУ╠} жжК>} ЖЖy } ввЮD} ВВ╠} ььяE} ЬЬy } №№ћџ} ­­╠} ыыtj} ЫЫy } ззdg} ЗЗ╠} шш&F} ШШц } ээђ } ЭЭy } щщ_} ЩЩяU} ччy } ЧЧN} §■╠}  ЮУ§ § § § § § § § § § § § § § § § § § #§ '§ (§ +§ ,§ /§ ?§ S§ V§ Y§ \§ ]§ `§ c§ f§ i § j!§ m"§ q#§ r$§ s%§ w&§ {'§ |(§ )§ ѓ*§ Ё+§ є,§ Є-§ ѕ.§ ї/§ Ї0§ ј1§ Љ2§ њ3§ Ћ4§ Ў5§ Ю6§ А7§ Ц8§ Е9§ ф:§ «;§ ▒<§ ▓=§ Х>§ ║?§ ╗1§ ┐@§ ├A§ КB§ ╚C§ ╠D§ ═E§ ╬F§ ¤G§ МH§ ОI§ пJ§ ▄K§ ЯL§ СM§ уN§ жO§ вP§ ьQ§ №R§ ыS§ зT§ шU§ ШV§ эW§ ЭX§ щY§ ЩZ§ Ч[§  \§ ]§ ^§ _§ `§ a§ b§ c§ d§ e§ f§ g§ h§ i§ j§ k§ l§ m§ n§ i§ j§ k§ o§ p§ q§ r§ !s§ "t§ #u§ $W§ %Y§ &v§ 'w§ (x§ )y§ *z§ +{§ ,|§ -}§ .~§ /§ 0ђ§ 1Ђ§ 2ѓ§ 3Ѓ§ 4ё§ 5Ё§ 6є§ 7Є§ 8ѕ§ 9Ѕ§ :і§ ;І§ <ї§ =Ї§ >ј§ ?Ј§ @љ§ AЉ§ Bњ§ CЊ§ Dћ§ Eњ§ FЋ§ Gќ§ Hњ§ IЋ§ JЌ§ Kў§ LЎ§ Mџ§ NЏ§ Oю§ PЮ§ Qъ§ RЪ§ Sа§ Tњ§ UА§ Vб§ WБ§ Xц§ YЦ§ Zд§ [Д§ \е§ ]Е§ ^њ§ _ф§ `Ф§ aњ§ bг§ cГ§ d«§ e»§ f░§ g▒§ hЊ§ i▓§ j│§ k┤§ lх§ m▒§ nЋ§ oХ§ pи§ qИ§ rЊ§ s╣§ t║§ u╗§ vИ§ w╝§ xй§ yЙ§ z┐§ {└§ |┴§ }┬§ ~├§ └§ ђ─§ Ђ┼§ ѓљ§ ЃЉ§ ёњ§ ЁЊ§ єћ§ Єњ§ ѕЋ§ Ѕќ§ іњ§ ІЋ§ їЌ§ Їў§ јЎ§ Јџ§ љЏ§ Љю§ њк§ Њњ§ ћЪ§ Ћа§ ќњ§ ЌА§ ўб§ ЎК§ џ╚§ Џ▒§ юЪ§ ЮД§ ъе§ ЪЕ§ ањ§ А╔§ бФ§ Бњ§ цг§ ЦГ§ 䫧 Д»§ е░§ Е▒§ фЊ§ Ф▓§ г│§ Г┤§ «х§ »▒§ ░Ћ§ ▒╩§ ▓╦§ │╠§ ┤═§ х╬§ Х¤§ ил§ ИЛ§ ╣м§ ║М§ ╗н§ ╝Н§ йо§ ЙО§ ┐п§ └┘§ ┴╠§ ┬┌§ ├█§ ─▄§ ┼П§ Кя§ ╚▀§ ╔Я§ ╩р§ ╦Р§ ╠с§ ═С§ ╬с§ ¤т§ лТ§ Лу§ мУ§ Мж§ нЖ§ Нв§ оВ§ Оь§ пЬ§ ┘№§ ┌­§ █ы§ ▄Ы§ Пз§ яЗ§ ▀ш§ ЯШ§ рЗ§ Рш§ сШ§ СЗ§ тш§ ТШ§ уэ§ УЗ§ жш§ ЖШ§ вэ§ ВЗ§ ьш§ ЬШ§ №э§ ­З§ ыш§ ЫШ§ зЗ§ Зш§ шШ§ ШЗ§ эш§ ЭШ§ щЗ§ Щш§ чШ§ Чэ§ §З§ ■ш§  Ш§ Э§ щCЌZn6B~ *§ Щ§ ч§ Ч§ §§ ■§  й< § gЗ§ jЗ§ mЗ§ qЗ§ uЗ§ yЗ§ |З§ З§ Ёэ§ єЗ§ ЅЗ§ їЗ§ љЗ§ ћЗ§ ўЗ§ юЗ§ аЗ§ цЗ§ еш§ «э§ ▓э§ Хэ§ ║э§ Йэ§ └ш§ ├З§ ╚ш§ ═Ш§ лш§ МЗ§ оЗ§ пЗ§ █ш§ Пш§ ▀ш§ рш§ ушВP­H­­0­( ­ ­>Х@gg     ■   ■   ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ■      └FMicrosoft Excel 97-TabelleBiff8■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0|8 @ L X d pж§0@@@@■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«DН═Ню.ЊЌ+,щ«\ж§ж§Root Entry        └FKWorkbook    *ЈCompObj        IOle             SummaryInformation(        гDocumentSummaryInformation8            t            ■               ■