Tko smo mi

14.10.2019.

Osnivači: Grad Solin, općine Klis, Muć, Dugopolje

DV Cvrčak – je ustanova koja skrbi o institucionalnom predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Solina, te na područjima općina – Klis, Muć i Dugopolje. „Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja“ i „Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece“  sačinjavaju okosnicu na kojoj je utemeljen program rada DV Cvrčak. Osnovni cilj i smisao cjelokupnog rada ustanove zasniva se na očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja svakog djeteta, poticanju cjelokupnog razvoja njihovih potencijala, uz istovremeno uvažavanje interesa obitelji  i društvene zajednice. Planiranje je globalno, tematsko i prvenstveno je usmjereno na razumijevanje i zadovoljavanje općih i specifičnih razvojnih potreba svakog pojedinog djeteta.

DV Cvrčak u svom sastavu ima 18 objekata i 44 odgojna skupine. Na području grada Solina nalazi se 14 dječjih kuća (37 odgojne skupine), na području općine Klis 2 (3 odgojne skupine), te po jedna dječja kuća u općini Muć (1 odgojna skupina) i općini Dugopolje (3 odgojne skupine).

Stručno-razvojni centar

DV Cvrčak je 10.06.2010. imenovan stručno-razvojnim centrom za sigurnosno-zaštitni i preventivni program odgojno-obrazovnog rada, radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja djelatnika u dječjim vrtićima.

Predškolski preventivni program (PPP) kao razvojno primjeren program, integriran je u kontekst svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada ove ustanove,  utemeljen je na prirodnim potrebama djeteta za istraživanjem, otvorenošću i razvojem različitih umijeća. Cilj ovog programa je (u okviru planiranih aktivnosti), afirmacija zdravih životnih vrijednosti i jačanje zaštitnih čimbenika, te poticanje kritičkih stavova prema različitim oblicima ovisnosti.

Realizacija Predškolskog preventivnog programa planirana je tijekom cijele pedagoške godine kroz različite vrste aktivnosti, i to u odnosu na dijete, roditelje i odgojitelje:

  • Dijete - rad s djecom s posebnim potrebama (potencijalno rizične skupine), razvoj samopoštovanja, poticanje osobnih mogućnosti i razvoja kapaciteta, rješavanje sukoba kroz situacijski pristup, priprema za školu-priprema za život, razvoj empatije, kontrola agresije, razvoj ekološke svijesti i dr.,
  • Roditelj - (savjetovalište, brošure-pisani materijali za roditelje, humanitarne akcije, roditeljski sastanci, predavanja, radionice, različite vrste manifestacija, i dr.,
  • Odgojitelj – poticanje razvoja stručne kompetencije i komunikacijskih vještina, razvoja socijalnih vještina, prevencija stresa i dr..

Planirane programske aktivnosti su implementirane u redovite odgojno-obrazovne cjeline kroz skupni i individualni rad s djecom, odgojiteljima i roditeljima.