Zakon za predškolski odgoj

27.10.2019.

Zakoni za predškolski odgoj:

  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13)
  • Državni pedagoški standard (NN 63/08, NN 90/10)
  • Pravilnik o vrsti i stupnju stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganju stručnog ispita, odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)