Zdravstveni voditelj

14.04.2020.

Upute za roditelje-epidemiološke mjere u dječjem vrtiću

Zaštita zdravlja djece za vrijeme Covid-19 pandemije

Prehrambeno zdravlje djece predškolske dobi

Pilot projekt nadziranog četkanja zubi u dječjem vrtiću Salona

Oralno zdravlje djece predškolske dobi

Akutne virusne bolesti dišnog sustava

Kako prati ruke?

Zdravstveni voditelj u vrtiću je medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređivanju zaštite zdravlja djece i ima ulogu prvog promicatelja zdravlja. Djelokrug rada zdravstvenog voditelja u dječjem vrtiću provodi se u skladu s Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima. 

Kao dio stručnog tima brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece što uključuje: 

  • Kontrolu provedbe sistematskog pregleda prije upisa u dječji vrtić
  • Sudjelovanje u radu programa za djecu s teškoćama u razvoju
  • Provođenje antropometrijskih mjerenja djece, utvrđivanje stanja uhranjenosti prema novim antropometrijskim standardima SZO, te predlaganje preventivnih mjera na razini skupine i djeteta
  • Praćenje pobola djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića
  • Sudjelovanje u provedbi protuepidemijskih mjera kod pojave zaraznih bolesti
  • Suradnju s nadležnim zdravstvenim službama na području Splitsko-dalmatinske županije

Zdravstveni voditelj organizira i provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja. Ove aktivnosti su usmjerene prema djeci, roditeljima i svim djelatnicima unutar dječjeg vrtića. Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u dječjem vrtiću za sve vrste programa prema HACCP sustavu. Izrađuje jelovnike s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve vrste programa prema Nacionalnim smjernicama za prehranu djece predškolske dobi. Također, izrađuje individualne jelovnike za djecu s nutritivnim poteškoćama. 

Brine o osiguranju i provedbi higijensko - sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljicama potiče, razvija, njeguje i doprinosi usvajanju kulturno higijenskih navika kod djece i brine da budu osigurana sredstva za opću higijenu djece. Prati provedbu čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka, te predlaže unapređenja. Organizira i prati provedbu realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma djelatnika, mikrobioloških analiza i DDD mjera prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Vodi zdravstvenu dokumentaciju prema Pravilniku o Obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i Evidencije u dječjem vrtiću.